מכרז פומבי מס' 1/23 ליסינג תפעולי של כלי רכב היברידי אחד - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

מכרז פומבי מס' 1/23 ליסינג תפעולי של כלי רכב היברידי אחד

הודעה מספר: 01/23 סגור להגשות

המרכז למורשת יהדות אתיופיה מכרז פומבי מס' 1/23 ליסינג תפעולי של כלי רכב היברידי אחד

(להלן: "המכרז")

 1. המרכז למורשת יהדות אתיופיה, אשר הוקם מכוח חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב-2012 (להלן: "המרכז"), מזמין הצעות לליסינג תפעולי של כלי רכב היברידי אחד.
 2. תקופת ההתקשרות היא ל-36 חודשים ממועד מסירת כלי הרכב כמפורט במסמכי המכרז. למרכז האפשרות להאריך את ההתקשרות לתקופה נוספת (עד 36 חודשים נוספים), כאמור במסמכי המכרז.
 3. תנאי הסף במכרז: רשאים להשתתף במכרז מציעים העונים, במועד הגשת הצעתם, על כל התנאים המפורטים להלן:
 • המציע הוא תאגיד רשום שהתאגד בישראל על־פי כל דין.
 • אם המציע הוא חברה, הוא אינו בעל רישום כחברה מפרת חוק או בעל התראה לפני רישום כאמור.
 • על המציע לצרף לטופס ההצעה:
  1. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ו-1976;
  2. נסח רישום תאגיד עדכני;
  3. אישור עו"ד המעיד על כך שההצעה נחתמה על־ידי המורשים לכך.
 • המציע הוא בעל רישיון תקף להחכרת רכב מאת המפקח על התעבורה, בהתאם לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסעת סיור, הסעה מיוחדת והשכרת רכב), התשמ"ה-1985. להוכחת עמידתו של המציע בתנאי סף זה, על המציע לצרף להצעתו צילום של הרישיון התקף.
 • למציע יש אפשרות להשכיר למרכז סוג אחד לפחות מבין סוגי הרכבים שמפורטים בסעיף 3.1. למכרז.
 • המחיר של כל רכב שמופיע בהצעה יכלול את כל הוצאות תפעול הרכב כנדרש בסעיף 4.3 למכרז.
 • המציע מקיים את חובותיו בעניין שמירה על זכויות עובדים ובעניין העסקת עובדים זרים, וכן הוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998.

 

 1. על תנאי הסף להתקיים במציע עצמו ולא ניתן להציע הצעה משותפת למספר גופים.
 2. עיון במסמכי המכרז: ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר המרכז בכתובת: https://ethiopianjhc.org.il .
 3. המועד אחרון להגשת הצעות הוא: 15.02.2023 עד השעה 16:00. ההצעות יוגשו במעטפה סגורה עליה יירשם "מכרז מספר 1/23 לליסינג תפעולי של כלי רכב אחד". המעטפות יונחו בתיבת המכרזים בכתובת: יגאל אלון 126, כניסה B קומה שניה, תל אביב. לא תתקבל הצעה שתגיע לאחר מועד זה ו/או שתוגש בניגוד להנחיות הנ"ל.
 4. עדכונים, הודעות, תיקונים או שינויים יפורסמו באתר האינטרנט של המכרז בכתובת: https://ethiopianjhc.org.il.

 

המרכז למורשת יהדות אתיופיה