מכרז פומבי מס' 002/2022 הגשת הצעות לשכירות נכס - המרכז למורשת יהדות אתיופיה

מכרז פומבי מס' 002/2022 הגשת הצעות לשכירות נכס

הודעה מספר: 02/2022 סגור להגשות

תאריכים

תאריך פרסום: 16/12/2022
תאריך הגשה אחרון: 08/01/2023

רפרנט

דוא"ל: yosi@moreshete.org.il
טלפון: 03-6881280

המרכז למורשת יהדות אתיופיה מכח חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב-2012

(להלן: "המרכז" או "המזמין"), מזמין בזאת הצעות לשכירות נכס בשטח של כ- 400 מ"ר נטו בעיר ירושלים, אשר ישמש משרדיו של המזמין.

דרישות מדויקות לעניין הנכס מצויות במסמכי המכרז ובהסכם ההתקשרות.

תקופת ההתקשרות תהא למשך שנתיים, שתחילתה במועד החתימה על הסכם השכירות, עם אפשרות הארכה של שנתיים נוספות.

רשאי להגיש הצעה רק מי שעומד בתנאי הסף להשתתפות במכרז, כאמור להלן ובידיו מסמכים ואישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה בתנאים אלו:

 1. על המציע להיות אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל; אם המציע הוא תאגיד – תאגיד הרשום במרשם המתנהל על פי דין בישראל.
 2. הנכס בעל טופס 4 מאושר על פי חוק וייעודו למשרדים על פי התב"ע התקפה.
 3. שטח מינימלי של 350 מ"ר, הכולל חלוקה או מאפשר חלוקה כדלקמן:
    • חדרי משרדים עבור 10 עובדים;
    • חדר ישיבות היכול להכיל עד 15 אנשים;
    • חלל המאפשר קיומה של ספריה/ארכיון;
    • חלל גדול לתצוגות;
    • אולם התכנסות היכול להכיל עד 50 איש.
 4. הנכס מחובר לתשתיות חשמל, מים ותקשורת.
 5. הנכס מותאם לאנשים עם מוגבלויות, בהתאם לדרישות הדין.
 6. בנכס קיימים שירותים ומטבחון.
 7. בנכס קיים מיזוג אוויר בכל חדר או מזגן מרכזי.
 8. חניה ומחסן (חדרון המיועד לאחסון).
 9. אישור מפקיד שומה או מרו"ח, המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשימות על פי פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וחוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975.
 10. תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה לצרכי מע"מ.
 11. יש לצרף את כל האישורים הנדרשים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס), התשל"ו-1976, לרבות אישור ניכוי מס במקור וניהול ספרים כדין.

 

את חוברת המכרז ניתן להוריד מאתר המרכז למורשת בכתובת: https://ethiopianjhc.org.il

 החל מיום 16.12.2022 ועד ליום _01.01.2023,  בשעה 16:00. לאחר מועד זה חוברת המכרז לא תהיה זמינה להורדה.

שאלות או בקשות הבהרה בקשר למכרז יש להפנות בכתב לכתובת המייל: yosi@moreshete.org.il ולוודא קבלת הפנייה בטלפון: 03-6881280. ניתן להגיש שאלות או בקשות עד ליום 01.01.2023, בשעה 16:00. פניות שיגיעו לאחר מועד זה לא ייענו.

על המציע להגיש את הצעתו בשלמותה, לרבות נספחיה, כשהיא חתומה על ידי המציע בכל עמוד ועמוד, במעטפת המכרז כשהיא סגורה ועליה ייכתב: "מענה למכרז מס' 002/2022 להגשת הצעות לשכירות נכס למרכז למורשת".

את המעטפה יש להניח בתיבה שתוצב במשרדי המרכז למורשת בכתובת יגאל אלון 126, תל אביב לא יאוחר מיום 08.01.2023 בשעה 16:00. לא תתקבל הצעה שתגיע לאחר מועד זה ו/או שתוגש בניגוד להנחיות הנ"ל.

בכל מקרה של סתירה בין נוסח פרסום זה לבין נוסח מסמכי המכרז, מחייב נוסח מסמכי המכרז.

 

בכבוד רב,

המרכז למורשת יהדות אתיופיה מכוח חוק המרכז למורשת יהדות אתיופיה, התשע"ב-2012