Archive - Ethiopian Jewry Heritage Center

Search results: "מבצע משה" (175)

Filter results

מאגר
חטיבה
תת חטיבה
סוג החומר
שנה
שפה
אישים
מקומות
מנהרת הזמן: מבצע משה

מנהרת הזמן: מבצע משה

Date: 1999
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000292
מאתיופיה דרך סודן להר הרצל: הטרגדיה של 'מבצע משה' והמאבק להנצחה

מאתיופיה דרך סודן להר הרצל: הטרגדיה של 'מבצע משה' והמאבק להנצחה

Date: 2005
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000240
מבצע משה

מבצע משה

Archive name: לקסיקוני
Fond name: אירועים
Symbolization: 00001-00003/000004
לשכת ראש-הממשלה - שמיר - פניות ומכתבים - עצומות להשלמת מבצע

לשכת ראש-הממשלה - שמיר - פניות ומכתבים - עצומות להשלמת מבצע "משה" - 1989

Date: 01/01/1989 - 31/12/1989
Archive name: אוספים
Fond name: אוסף ארכיון המדינה
Symbolization: 00006-00003/000405

מכתבים שנשלחו לראש הממשלה יצחק שמיר, הקוראים להשלמת העלאת יהודי אתיופיה (ביתא ישראל) במבצעים "משה ו"יהושע".

לקט קטעי עיתונות - נובמבר 2021 I

לקט קטעי עיתונות - נובמבר 2021 I

Date: 11/2021
Archive name: אוספים
Fond name: קטעי עיתונות
Symbolization: 00006-00004/000054

בין הנושאים: מבצע משה, חג הסגד, מצב הממתינים באתיופיה.

השתלבות עולי אתיופיה באוניברסיטאות ובמכללות: דוח 1 - סטודנטים עולים בשנת הלימודים תשנ

השתלבות עולי אתיופיה באוניברסיטאות ובמכללות: דוח 1 - סטודנטים עולים בשנת הלימודים תשנ"ד

Date: 07/1996
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000171

דו"ח מחקר מאת חן ליפשיץ וגילה נועם, ג'וינט - מכון ברוקדייל לגרונטולוגיה והתפתחות אדם וחברה.

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט-ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

הישגים ואתגרים בקליטת עולי אתיופיה: תרומת המידע והמחקר להערכת תהליך הקליטה

Date: 12/1994
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000208

לפרסומים נוספים של מאיירס-ג'וינט ברקודייל: brookdale.jdc.org.il

הנרטיבים השונים של מסע עליית יהודי אתיופיה

הנרטיבים השונים של מסע עליית יהודי אתיופיה

Date: 12/2010
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000307

עבודת מחקר במסגרת בית הספר על שם פדרמן למדיניות ציבורית וממשל, האוניברסיטה העברית בירושלים. מנחה: סטיבן קפלן.

דיאלוג עם גזענות: התמקמות של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית על פי קבוצות דור

דיאלוג עם גזענות: התמקמות של יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית על פי קבוצות דור

Date: 07/2023
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000443

מונוגרפיה, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה, החוג לסוציולוגיה, הפקולטה למדעי החברה, אוניברסיטת חיפה. נכתב בהנחיית פרופ' אורי בן אליעזר. 

בריאות מבוגרים יוצאי אתיופיה בישראל

בריאות מבוגרים יוצאי אתיופיה בישראל

Date: 01/2017
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000037

סקירת מידע של מרכז הידע בנושא אי שוויון בבריאות. נכתב על ידי מיכל בנדרלי ועפרה קלטר ליבוביץ - היחידה למחלות לב וכלי דם, מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות. 

"ציונות היא עיוורת צבעים" - השיח בדבר העלאתם של יהודי אתיופיה לישראל (1970-1985)

Date: 06/2013
Archive name: ספרייה
Symbolization: 00003/000352

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר דוקטור לפילוסופיה.

אוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מצב הבריאות של יוצאי אתיופיה בישראל 2018

מצב הבריאות של יוצאי אתיופיה בישראל 2018

Date: 12/2019
Archive name: אוספים
Fond name: פרסומים
Symbolization: 00006-00001/000022

דו"ח בהוצאת משרד הבריאות - חטיבת טכנולוגיות רפואיות, מידע ומחקר.

1
2
3
...
15